Neşeli Patiler Evcil Hayvan Sigortası Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

Değerli Müşterimiz,

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) çerçevesinde, Zurich Sigorta A.Ş. (“Şirket”) olarak “Neşeli Patiler Evcil Hayvan Sigortası” ürünü kapsamında teklif aşamasında, sigorta ilişkisinin kurulması ve sonrasında işlenebilecek kişisel verilerinizin işlenme amaç ve şartlarına dair işbu Neşeli Patiler Evcil Hayvan Sigortası Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) ile veri sorumlusu sıfatımız doğrultusunda sizleri bilgilendirmek isteriz. Bu süreçlerde Şirketimiz sizlere sunacağı hizmetler çerçevesinde aşağıda belirtilen amaç ve yöntemlerle kişisel verilerinizi işlemekte ve gerekli olması durumunda aşağıda belirtilen şekilde kurum, kuruluş ve kişilere aktarabilmektedir.

I - Teklif Aşamasında Kişisel Verilerinizin İşlenmesi

“Neşeli Patiler Evcil Hayvan Sigortası” ürününe ilişkin Şirketimizden talep ettiğiniz sigorta teklifi kapsamında, isim-soyisim, T.C. kimlik numarası, telefon numarası, sigorta ettirilen evcil hayvana ilişkin bilgiler (cins, isim, tür, yaş, cinsiyet), MERNİS (KPS) aracılığıyla edinilen kimlik ve iletişim verileri işlenmektedir.

Bu bilgiler Şirketimiz çağrı merkezi, internet sitesi, mobil uygulamalar ve yüz yüze iletişim kanalları, acenteler ile brokerler, iş ortakları, destek hizmet sağlayıcıları ve danışman şirketler aracılığı ile ve mevzuat kapsamında kamu kurumları tarafından tarafımıza erişim yetkisi verilen MERNİS (KPS) aracılığı ile, ilgili kanala bağlı olarak sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmakta, poliçe şartlarına uygunluğunuzun teyidi, ilgili poliçe teklifinin hazırlanması ve size sunulabilmesi ve bu kapsamda sizinle irtibata geçilebilmesi, poliçeyi satın almaya karar vermeniz durumunda poliçe oluşturma işlemlerinin başlatılabilmesi, ürün geliştirme ve iyileştirme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla, sözleşmenin kurulmasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebepleri ile, otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle işlenmektedir. Kişisel verileriniz, yukarıdaki amaçlarla ve oluşturulan teklifin size iletilebilmesi ve talebiniz halinde poliçelendirme sürecinin gerçekleştirilmesi için işlem yaptığınız kanala bağlı olarak, ilgili acente ile, destek hizmet aldığımız çağrı merkezi ve danışman şirketler gibi destek hizmet sağlayıcıları ile; hukuki uyuşmazlık durumunda adli merciler ve hukuk danışmanları ile; Şirketimizin iç operasyonları, denetim, iç kontrol ve bilişim sistemleri süreçleri için bu alanda destek hizmet aldığımız danışmanlık, denetim, bilgi teknolojileri, lojistik, arşiv vb. alanlardaki tedarikçilerimiz ile paylaşılabilmektedir.

II – Sigorta İlişkisinin Kurulması ve Sonrasında Kişisel Verilerinizin İşlenmesi

“Neşeli Patiler Evcil Hayvan Sigortası” ürününü satın almanız durumunda, Şirketimiz, sigorta ilişkisinin kurulması ve sonrasındaki süreçlerde sizlere sunduğu hizmetler çerçevesinde aşağıda belirtilen amaç ve yöntemlerle kişisel verilerinizi işlemekte ve gerekli olması durumunda aşağıda belirtilen şekilde kurum, kuruluş ve kişilere aktarabilmektedir.

Kişisel Verileriniz

Şirketimiz, almış olduğunuz Neşeli Patiler Evcil Hayvan Sigortası ürünü kapsamında sigortalı isim-soy isim, T.C. kimlik numarası, telefon numarası, iletişim adresi ve e-posta adresi gibi iletişim bilgileri, sigorta ettirilen evcil hayvana ilişkin bilgiler (cins, isim, tür, yaş, cinsiyet) ile MERNİS (KPS) aracılığıyla elde edilen kimlik ve iletişim verileri, sigortalı doğum tarihi, sigorta paketi tercihi, herhangi bir hukuki uyuşmazlık ve/veya takip halinde ilgili süreçte söz konusu olacak bilgi ve belgeler, vekalet halinde vekaletname ve vekil bilgileri, sigorta ürünü ile ilgili ödemenin gerçekleştirildiği kredi/banka kartı bilgileri, ödeme bilgileri, oluşturulan poliçe bilgilerini işlemektedir.

Kişisel Verilerinizin Toplanması

Kişisel verileriniz, Şirketimiz çağrı merkezi, internet sitesi, mobil uygulamalar ve yüz yüze iletişim kanalları, acente ve brokerler, iş ortakları, asistans hizmeti veren firmalar, destek hizmet ve diğer hizmet sağlayıcıları ile danışmanlar, sigorta mevzuatı kapsamında kamu kurumları tarafından tarafımıza erişim yetkisi verilen kanallar (Örn. MERNİS (KPS)) aracılığı ile ilgili kanala bağlı olarak sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmakta ve aşağıda belirtilen amaçlar çerçevesinde Şirketimiz tarafından otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle Kanun'un izin verdiği durumlarda ve ölçüde, Kanun'da yer alan yükümlülüklerine uygun şekilde işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar ve yasal yükümlülükler için gerekli süre kadar Şirketimiz tarafından saklanabilecek ve ilgili saklama sürelerinin sonunda silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Şirketimiz ile aranızda sigorta ilişkisinin kurulması, kurulan sigorta ilişkisinin hukuka uygun şekilde yürütülmesi, ilgili ödemelerin tahsili ve sözleşme tahtındaki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi kapsamında sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebiyle; başta Türk Ticaret Kanunu, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, Sigortacılık Kanunu, Sigorta Acenteleri Yönetmeliği, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Yönetmeliği, Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik, Hayvan Hayat Sigortası Genel Şartları ve ilgili sair ulusal ve uluslararası mevzuata uyum ve bunlar tahtındaki Şirketimizin yükümlülükleri ile adli ve idari tüm yetkili mercilerce öngörülen yükümlülüklerinin yerine getirilmesi kapsamında hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için zorunlu olması hukuki sebebi ile işlenmektedir. Ek olarak kişisel verileriniz talep ve şikâyetlerinizin değerlendirilmesi, müşteri yönetimi ve memnuniyetinin sağlanması, ürün geliştirme ve iyileştirme süreçlerinin yürütülmesi, risk değerlendirilmesinin gerçekleştirilmesi, hukuki süreçlerin takibinin sağlanması, şirket içi faaliyetlerin yürütülmesi ve iç denetimin gerçekleştirilmesi süreçleri kapsamında temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaati için veri işlenmesinin zorunlu olması ve/veya bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.

Kişisel verileriniz;

amaçları kapsamında işlenmektedir.

Kişisel verilerinizin, yukarıda belirtilen temel faaliyetler haricinde, arızi olarak yürütülen süreçler kapsamında işlenmesi gerekmesi halinde, ilgili işleme süreçleri, her halükarda Kanun’da belirtilen aşağıda sayılı hukuki sebeplere veya açık rızanıza dayanılarak, ilgili mevzuata ve Şirketimizin ilgili politika ve prosedürlerine uygun olarak gerçekleştirilecektir:

a. Kanunlarda açıkça öngörülmesi

b. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızanızı açıklayamayacak durumda bulunmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmaması halinde sizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması

c. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

ç. Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

d. Kişisel verilerin tarafınızca alenileştirilmiş olması

e. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

f. Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Kişisel Verilerinizin Aktarımı

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde, Şirketimiz acenteleri, Şirketimizin tabi olduğu mevzuatta belirtilen amaçlara konu faaliyetlerini yürütmesi, tabi olduğu mevzuat, sigorta sözleşme ve poliçesi tahtındaki yükümlülüklerin ve işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçların yerine getirebilmesi için hizmet aldığımız ve/veya işbirliği yaptığımız çağrı merkezi firmaları, asistans hizmeti veren firmalar, konu ile ilgili destek hizmet ve diğer hizmet sağlayıcıları ile danışmanlar, brokerler; risk hesaplamaları için aktüerler; firmalarla mutabakat yapılması için -gerekli verilerle sınırlı olmak üzere- birlikte kampanya yapılan iş ortakları; ödemelerin tahsili ve sigorta kapsamındaki ödemelerin gerçekleştirilebilmesi için ilgili bankalar; reasürans işlemleri için reasürans şirketleri ve reasürans brokerleri; koasürans işlemleri için koasürans şirketleri; Şirketimizin mevzuat kapsamındaki hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve yapılması öngörülen raporlama ve bilgilendirmelerin gerçekleştirilmesi için T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM); istatistiki verilerin toplulaştırılması ve şikayet süreçlerinin yönetimi kapsamında Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği; uyuşmazlık halinde adli merciler; Şirketimizin araştırma ve geliştirme faaliyetleri kapsamında bu alanda birlikte çalışılan firmalar; Şirketimizin iç operasyonları, denetim, iç kontrol, bilişim sistemleri, hukuk ve muhasebe süreçleri kapsamında bu alanda destek hizmet aldığımız danışmanlık, denetim, hukuk, bilgi teknolojileri, lojistik, arşiv vb. alanlardaki tedarikçilerimiz ve ihtiyaç durumunda (gerektiği ölçüde) diğer ilgili üçüncü kişiler ve kurumlar, ve kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili kişi ve kurumlar ile paylaşılabilmektedir.

III - Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi kapsamında aşağıda sayılı haklarınız bulunduğunu hatırlatmak isteriz:

  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6. Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,[1]
  7. (e) ve (f) maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

IV - İletişim

Neşeli Patiler Evcil Hayvan Sigortası poliçenizle ilgili bilgilere Zurich Sigorta İnternet Şubesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

Kanun kapsamındaki haklarınız çerçevesinde bilgi edinmek ve/veya taleplerinizi iletmek isterseniz kimliğinizi teyit edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçenizi Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak İş Merkezi No 27 Kat:13 34398 Maslak İstanbul adresine bizzat elden veya info@zurich.com ya da zurichsigorta@hs02.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı veya mobil imzalı olarak iletebilirsiniz.

Bu kapsamda konuyla ilgili yapılacak olan yazılı başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, ilgililere yasal süreler içerisinde geri dönüşte bulunulacaktır. Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından ilgili tarifedeki ücret talep edilebilir.

Konuyu saygıyla dikkatlerinize sunarız.

Zurich Sigorta Anonim Şirketi

 

 

Yukarıdaki Neşeli Patiler Evcil Hayvan Sigortası Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni’ni okudum.

Sigortalı Adı Soyadı:

Tarih:

Sigortalı İmza:

 

 

[1] Şirketimizin başta sigortacılık mevzuatı olmak üzere kanunlar ve sair mevzuat uyarınca kişisel verilerinizi belli süreler ile saklama yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin talebiniz, mevzuat uyarınca öngörülen bu süreler boyunca gerçekleştirilemeyecek olup ancak gerekli saklama süresinin sona ermesi durumunda talebiniz işleme alınabilecektir.

TAMAM