ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN ÇERÇEVESİNDE TİCARİ İLETİ İZNİ

İşbu tarih itibariyle Eski Büyükdere Caddesi, Orjin Maslak İş Merkezi, No 27 Kat:13,34398 Maslak/İstanbul adresinde mukim Zurich Sigorta A.Ş. (“Şirket”) ile kişiselverilerimi paylaşmış bulunmaktayım.

İşbu izin, 6563 Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamındasigortacılık hizmetinden faydalanmam ve sigortacılık uygulamaları ile ilgili hususlarhakkında bilgilendirilmem, çeşitli ürün-hizmetlerin ve genel/özel imkanlarınduyurulması, tanıtım ve reklamının yapılması için Şirket tarafından tarafıma ticarielektronik iletiler ve diğer iletilerin gönderilmesi, aşağıda belirttiğim iletişim adresbilgilerimin (isim, cep telefonu, mail adresi) bu amaçlar ile alındığı, bu verileringizlilik içinde korunması için gerekli tedbirler alınarak işlenmesine dair kanuniilkelere uygun şekilde hareket edilerek Şirket ortakları, iş ortakları, tedarikçileri,servis sağlayıcıları ve sosyal medya ile online reklam ağları işletmeleri de dahilolmak üzere Şirket’in belirleyeceği yurt içindeki ve yurt dışındaki üçüncü kişilertarafından yasal süre aşılmamak üzere öngörülecek süre için yurt içinde ve dışındafiziki/manyetik ortamlarda kaydedilip saklanacağı, kullanılacağı, güncelleneceği,sınıflandırılacağı, aktarılacağı ve otomatik olan/olmayan yöntemler ile temin edilerekkanunlarda belirtilen diğer sürelerle işleneceğini kabul ediyorum. İletişim tercihlerimiher zaman değiştirebileceğim veya hiçbir gerekçe göstermeksizin tarafıma gelenSMS/e-mail mesajlarında belirtilen işlemi reddederek iletişimi durdurabileceğim(kanunlar gereği mümkün/gerekli iletişimlerin her durumda devam edeceği) ve diğertüm ilgili hususlarda buradaki açıklamalar ve/veya sigorta sözleşmem ilebilgilendirilmiş olarak ve iletişim bilgilerim de dahil sözleşmedeki her türlü kişiselverilerime ilişkin bütün izinlerim ve haklarım saklı kalmak üzere; her türlü ürün vehizmetlere ilişkin çeşitli bilgilendirme, tanıtım, reklam, promosyon, satışve pazarlama amacıyla, keza, ek hizmet bilgilendirmeleri, işlem veuygulamaları için Şirket tarafından kanunlara uygun şekilde SMS/kısa mesaj,otomatik arama, telefonla arama, sosyal medya ile online reklam ağları, e-posta/mailve diğer elektronik iletişim araçları ve kanalları yoluyla tarafıma ticari elektronikiletiler ve diğer iletiler gönderilmesine ilişkin açık rızamı içermektedir.